Zdaję sobie sprawę, że wybór biura rachunkowego to poważna decyzja dla każdego przedsiębiorcy, dlatego oferuję możliwość i czas na wzajemne poznanie się i weryfikację mojej oferty. Wynagrodzenie za obsługę księgową jest każdorazowo negocjowane z zainteresowanymi firmami i jest uzależnione od ilości dokumentów, struktury zatrudnienia, rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz zakresu prac dodatkowych. Usługi rachunkowe realizowane są zgodnie z postanowieniami podpisanej z każdym klientem stałej umowy, która reguluje zasady współpracy.
Oferuję kompleksowy zakres usług obejmujący m.in.:

Pełna księgowość

 • opracowanie i wdrożenie Zakładowego Planu Kont oraz instrukcji obiegu dokumentów,
 • ewidencjonowanie dokumentów księgowych w księgach rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg zatwierdzonego przez klienta planu amortyzacji
 • zarówno do celów podatkowych jak i bilansowych,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla celów podatku od towarów i usług,
 • obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (lub fizycznych),
 • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej operacji magazynowych,
 • kontrola należności i zobowiązań,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS,
 • sporządzanie sprawozdań dla instytucji finansowych,
 • bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta,

Księgowość uproszczona

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg zatwierdzonego przez klienta planu amortyzacji
 • zarówno do celów podatkowych jak i bilansowych,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla celów podatku od towarów i usług,
 • obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób  fizycznych,
 • sporządzanie sprawozdań dla instytucji finansowych,
 • sporządzanie obowiązkowych i dodatkowych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS,

Kadry i płace

 • prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • prowadzenie zagadnień związanych z kompleksową obsługą urlopów wypoczynkowych (ustalanie uprawnień do urlopu, ewidencja dni wolnych),
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, o dzieło),
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,
 • pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie,
 • sporządzanie list płac na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę,
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
 • sporządzanie informacji o dochodach (PIT-11/8B),
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-4R)